Kvalita Fakulty humanitných vied UNIZA

Kvalita Žilinskej univerzity v Žiline

Kvalita vysokoškolského vzdelávania je indikátorom úrovne a úspešnosti vysokej školy. Kvalita vysokoškolského vzdelávania sa na UNIZA riadi vnútorným systémom zabezpečovania kvality vzdelávania (ďalej VSK), ktorý bol vytvorený v zmysle požiadaviek novely (zákon č. 455/2012 Z.z.) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vysokoškolský zákon), rešpektujúc oblasti definované ESG (Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania). VSK vychádza z dlhodobého zámeru UNIZA na roky 2014 až 2020 a pri jeho tvorbe boli využité výsledky a skúsenosti z využívania systémov manažérstva kvality (ISO 9001; model CAF) na UNIZA a fakultách a výstupy z projektov, ktoré sa v oblasti kvality na UNIZA riešili (IBAR, DEQUA). Systém bol na UNIZA zavedený v roku 2013 a o rok neskôr implementovaný na všetkých jej fakultách a celouniverzitných súčastiach.

Základným dokumentom UNIZA vo vzťahu ku kvalite je Politika kvality UNIZA, ktorú formulovalo a schválilo jej vedenie. Politika kvality bola rozpracovaná do cieľov kvality. Tie sú zamerané na najdôležitejšie oblasti pôsobenia univerzity a všetky oblasti stanovené legislatívnymi požiadavkami. K cieľom kvality boli vytvorené merateľné ukazovatele kvality, ktorých hodnoty sú zisťované formou prieskumov v internom a externom prostredí univerzity.

VSK platí pre oblasť vzdelávania a oblasť prepojenia vedy a výskumu na vzdelávanie. Zároveň zohľadňuje jedinečnosť akademického prostredia a prispieva ku kvalite nastavených riadiacich procesov.

© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline