Vedenie fakulty

Dekanka

Dekanka

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
tel.: +421 41 513 6100
e-mail: slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk

Poverená funkciou prodekana pre vzdelávanie

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Prodekan pre vedu, výskum a umenie

Poverený funkciou prodekana pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
tel.: +421 41 513 6104
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Prodekanka pre akreditáciu a rozvoj

Prodekanka pre akreditáciu a rozvoj

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
tel.: +421 41 513 6174
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Tajomník fakulty

Ing. Pavel Müller
tel.: +421 41 513 6102
e-mail: pavel.muller@fhv.uniza.sk

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline