Bakalárske študijné programy

odbor učiteľstvo a pedagogické vedy

odbor pedagogika

sociálna pedagogika
denná/externá forma štúdia

odbor mediálne a komunikačné štúdiá

mediamatika a kultúrne dedičstvo
denná/externá forma štúdia

© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline