Na FHV UNIZA sú študenti rozdelení na študijné skupiny a rozvrh hodín je zostavený pre každú študijnú skupinu. Preto je dôležité, aby si študent poznamenal číslo študijnej skupiny (šesťmiestny kód zložených z čísel a písmena Z). Vyučovacie hodiny sú 50-minútové a nasleduje 10-minútová prestávka.

Začiatky a konce vyučovacích hodín:

1. hod. – 7, 00 – 7, 50
2. hod. – 8, 00 – 8, 50
3. hod. – 9, 00 – 9, 50
    4. hod. – 10, 00 – 10, 50
    5. hod. – 11, 00 – 11, 50
     6. hod. – 12, 00 – 12, 50
     7. hod. – 13, 00 – 13, 50
     8. hod. – 14, 00 – 14, 50
     9. hod. – 15, 00 – 15, 50
    10.hod. – 16, 00 – 16, 50
    11.hod. – 17, 00 – 17, 50
    12.hod. – 18, 00 – 18, 50
    13.hod. – 19, 00 – 19, 50

Prednášky, semináre a cvičenia sú zaradené spravidla 2 i viac hodín za sebou a vyučujúci môžu tieto hodiny podľa potreby spojiť.

Učebne na UNIZA sú označované podľa budov, v ktorých sa nachádzajú (napr. AC, AF, AS, BE – pozri mapu areálu). Označenie miestnosti reprezentuje 5-znakový reťazec v tvare XXYZZ s významom:
XX – označenie budovy
Y - poschodie (číslo poschodia 0-9, S suterén)
ZZ – poradové číslo miestnosti (01 až 99)

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline