Informácie o štúdiu

Fakulta humanitných vied UNIZA (ďalej FHV UNIZA) poskytuje absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (ďalej len "DPŠ") v súlade s § 8b ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len "zákon o pedagogických zamestnancoch").

Podmienkou pre prijatie na doplňujúce pedagogické štúdium je absolvovanie vysokoškolského štúdia na druhom stupni v identickom alebo príbuznom študijnom odbore, pre ktoré FHV UNIZA poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium a ktorý presne vymedzí oblasť štúdia.

Doplňujúce pedagogické štúdiu na FHV UNIZA je organizované ako štvorsemestrálne štúdium a na základe platných akreditovaných študijných programoch, ktoré na UNIZA prebiehajú, poskytuje pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie predmetov:

 • ekonomické predmety
 • dopravné logistické a predmety zamerané na poštové technológie a služby
 • strojárske predmety
 • elektrotechnické predmety
 • informatické predmety
 • stavebné predmety
 • bezpečnostné predmety
 • anglický jazyk
 • predmety knižničné a informačné
 • predmety ekologické, environmentálne a zamerané na ochranu prírody
 • výchova k občianstvu

Konzultačné strediská

Žilina

Fakulta humanitných vied UNIZA
Blok AC a AD
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Spišská Nová Ves

Fakulta humanitných vied UNIZA
Konzultačné stredisko Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves

© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline