Program Erasmus+

Zahraničné vzťahy sa na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline realizujú najmä na základe programu ERASMUS+, ale aj iných programov a priamych dohôd o vzájomnej spolupráci so zahraničnými partnermi.

Čo sa týka programu ERASMUS+, do tohto programu sa môžu zapojiť všetky akreditované vysoké školy v SR. Je podporovaný Európskou úniou a je zameraný najmä na oblasť vzdelávania a získavania odbornej prípravy. V rámci programu sa uskutočňujú medzinárodné mobility a spolupráca vo vysokoškolskom vzdelávaní krajín Európskej únie.

Program je určený pre:

 • denných študentov – štúdium a stáže v zahraničí;
 • vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;
 • vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.

Ciele: Program Erasmus+ sa venuje potrebám v oblasti výučby a učenia sa všetkých osôb zapojených do formálneho vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni, nezávisle od dĺžky štúdia a priznanej kvalifikácie a vrátane doktorandského štúdia, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie a odbornú prípravu poskytujú alebo podporujú.

Popri cieľoch programu celoživotného vzdelávania má program Erasmus+ tieto osobitné ciele:

 • podporovať realizáciu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania;
 • posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania k procesu inovácií.

Program Erasmus+ má tieto operačné ciele:

 • zlepšiť kvalitu mobility študentov a pedagógov v celej Európe tak, aby sa v rámci programu Erasmus+ a programov, ktoré mu predchádzajú, prispelo k dosiahnutiu najmenej individuálnych účastníkov študentskej mobility do roku 2011;
 • zlepšiť kvalitu mnohostrannej (multilaterálnej) spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami v Európe;
 • zvýšiť mieru transparentnosti a súladu medzi kvalifikáciami získanými v Európe v rámci vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania;
 • zlepšiť kvalitu spolupráce medzi vysokoškolskými inštitúciami a podnikmi;
 • podporiť vývoj inovačných prístupov v odbornom vzdelávaní a príprave na terciárnom stupni, ako aj ich prenos, napríklad z jednej účastníckej krajiny do iných;
 • podporovať rozvoj inovačného obsahu, služieb, pedagogických teórií a postupov celoživotného vzdelávania s podporou IKT.
© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline