Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana, ktorý prerokováva a posudzuje dôležité otázky rozvoja a riadenia fakulty. Členmi kolégia sú dekan, prodekani, vedúci katedier, tajomník fakulty a predseda Akademického senátu fakulty. Na zasadnutie sú pravidelne pozývaní: zástupca študentskej komory Akademického senátu fakulty a zástupca odborového zväzu. Termíny zasadania kolégia určuje dekan.

Členovia Kolégia dekanky

 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. - dekanka
 • PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
 • PaedDr. Dalibor Gonda, PhD. - prodekan pre vzdelávanie
 • Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. - prodekan pre vedu, výskum a umenie
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD. - prodekanka pre akreditáciu a rozvoj
 • Mgr. Eva Augustínová, PhD. - vedúca KMKD a predsedníčka AS FHV UNIZA
 • Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. - poverená vedením KHU
 • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. - vedúca KPŠ
 • PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. - vedúci KAJ
 • prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc. - poverený vedením KFR
 • Bc. Janka Ondrášová - poverená funkciou tajomníčky, ekonomická referentka, predsedníčka Rady ZO OZ UNIZA za FHV UNIZA
 • Monika Petríková - sekretariát dekanky
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline