Katedra filozofie a religionistiky

Poverená vedením KFR

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
kancelária: AC217
tel.: +421 41 513 6369
e-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kfr@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kfr

Členovia katedry

PhDr. Marek Grejták

kancelária: AC215
tel.: +421 41 513 6391
e-mail: marek.grejtak@fhv.uniza.sk

prof. PaedDr. ThDr. Roman Králik, Th. D.
Ing. Marica Mazůreková
prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline