Vedecké a odborné zameranie fakulty

 • vzťah rodinného prostredia a školskej úspešnosti,
 • optimalizácia edukácie v súlade s európskou hodnotovou paradigmou,
 • výskumy v oblasti teórie vyučovania a odborovej didaktiky,
 • výskum v oblasti školskej klímy,
 • výskum a optimalizácia procesov masovej priemyselnej digitalizácie a konzervovania písomného dedičstva,
 • výskum, ochrana a sprístupňovanie kultúrneho a vedeckého dedičstva,
 • výskum v oblasti knižničnej a informačnej vedy, masmediálnej komunikácie, žurnalistiky a všeobecnej jazykovedy,
 • optimalizácia metód štúdia učiteľstva hudobného umenia a hudobnej interpretácie,
 • výskum proceduralizácie explicitných jazykových vedomostí a efektívnosti najnovších metód vyučovania cudzích jazykov,
 • teória vyučovania matematiky,
 • výskum v oblasti britských a amerických štúdií a anglickej jazykovedy.
© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline