Vedecká rada FHV UNIZA

Členov Vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Jej zloženie a spôsob rokovania je uvedený v prílohe štatútu fakulty.

Predsedom Vedeckej rady je dekan. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a umeleckú činnosť.

 Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Členovia Vedeckej rady FHV UNIZA

Interní členovia Vedeckej rady

 • doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. (dekanka a predsedníčka VR)
 • Mgr. Eva Augustínová, PhD. (prodekanka pre vzdelávanie a marketing)
 • PhDr. Matúš Formanek, PhD. (prodekan pre kvalitu a rozvoj)
 • doc. Mgr. Marián Grupač, PhD. (predseda AS FHV UNIZA)
 • doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. (KPŠ)
 • prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (KMKD)
 • doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. (FRI UNIZA)
 • doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc. (KMKD)
 • prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. (KPŠ)
 • prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. (FEIT UNIZA)
 • prof. Ing. Anna Križanová, CSc. (FPEDaS UNIZA)
 • doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. (KAJ)
 • prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (Stavebná fakulta UNIZA)
 • doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. (KMKD)
 • prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. (FPEDaS UNIZA)
 • doc. PhDr. Rita Rafajlovičová, PhD. (KAJ)
 • prof. Ing. Ľuboš Rojka, PhD. (KFR)
 • doc. Ing. Martin Vaculík, PhD. (FEIT UNIZA)

Externí členovia Vedeckej rady

 • doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. (Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave)
 • doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
 • PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave)
 • doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD. (Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline)
 • doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD. (Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove)
 • doc. PaedDr. PhDr. Karol Orban, PhD. (Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici)
 • prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave)
 • prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline