Dňa 26.4.2023 sa na Katedre filozofie Fakulty humanitných vied UNIZA v spolupráci s
...

V rámci spolupráce medzi Katedrou filozofie a Katedrou mediamatiky a kultúrneho...

Vážení členovia akademickej obce, milé študentky, milí študenti, Katedra filozofie Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline Vás touto cestou pozýva na besedu s p. Petrom Weisom,

...

Člen Katedry filozofie pán doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. predstavil v spoluautorstve novú vysokoškolskú učebnicu s názvom Základy sociológie. Vybrané problémy zo sociológie pre nesociológov -

...

Medzinárodnú vedeckú konferenciu Bezpečnostné fórum organizuje Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už 15

...

Príbeh troch kráľov - monografia s pútavým vizuálom a fotodokumentáciu, ktorej cieľom je priblížiť čitateľovi a vysvetliť teologickú podstatu toho, čo sa ľudovo nazýva Sviatok troch kráľov,

...

Vianočná charitatívna zbierka pre pomoc seniorom sa bude konať od 5.12. do 15.12.

Fakulta humanitných vied UNIZA, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva a Katedra filozofie FHV UNIZA pozývajú všetkých študentov a zamestnancov ako aj verejnosť na besedu "Vianočný príbeh

...

PhDr. Martin Vavruš, PhD. v povolebnej debate na RTVS počas priameho prenosu zhodnotil výsledky volieb v Žilinskom samosprávnom kraji. Výstup nášho člena ...

V dňoch 19-21. októbra sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia: Etické teórie - neetická prax, spojená s výročnou konferenciou Slovenského filozofického združenia pri Slovenskej akadémii

...

Nové číslo časopisu Pedagogika, ktorého hlavným redaktorom je členka
...

Vážení študenti, vážení kolegovia a zamestnanci UNIZA, dovoľujeme si zdielať s Vami článok od doc. JUDr. Jána Štefanicu, PhD.

Vývoj slovenskej štátnosti - vybrané kapitoly I....

Vážení študenti, vážení zamestnanci, 

Vážení študenti, vážení kolegovia, s potešením Vás chceme informovať, že od letného semestra má ...

Vážení študenti, vážení kolegovia, s potešením zdieľame informáciu, že od nového roku má ...

Vážení študenti, Katedra filozofie FHV UNIZA sa po vzore svetoznámeho formátu darčekov v krabičkách od topánok pripája k tejto aktivite. Pozývame všetkých študentov, zamestnancov a priateľov

...

Dňa 12. apríla sa na pôde Fakulty humanitných vied uskutočnila odborná diskusia s medzinárodným obsadením, venujúca sa historickým, právnym a filozofickým aspektom súčasnej pandemickej krízy.

...

sihelnikova vystava

Dovoľujeme si Vás pozvať na otvorenie výstavy "Očami svojho otca - Slovenské
...

Koncert vdaky

Vážené dámy, vážení páni, rektor Žilinskej

...

Odborný seminár pre knihovníkov 27.11.2019

Elektronické informačné zdroje -

...

Milí študenti, toutou cestou by sme Vás chceli pozvať na prezenetáciu projektov podporených pomocou grantového systému UNIZA.

...

V rámci týždňa vedy a techniky 2019 sa predstavia so svojimi prednáškami ajnaši kolegovia - Pavlína Fichta Čierna a Matúš Formanek.

...

Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav - Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť Vás srdečne pozývajú na konferenciu MORÁLNE AUTORITY V NAŠICHRODINÁCH v dňoch 16. – 17.

...

Cieľom konferencie je na základe prezentovaných príspevkov predostrieť účastníkom vedeckej a odbornej komunity

...

Pre návštevníkov podujatia budú v Žiline pripravené dva stánky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Prvý z nich sa

...

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline Vás v rámci cyklu vzdelávania určeného VŠ učiteľom UNIZA pozýva na workshop:
 
...

Srdečne Vás pozývame na Online deň Otovrených dverí na našej fakulte a samozrejme aj katedre MKD. Tešíme sa na Vás, vidíme sa na: ...

Na základe výsledkov hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 12. marca 2019 bola vo voľbách kandidáta na dekana fakulty za kandidátku na dekana zvolená PhDr.

...

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku Publishing with Springer Nature určenú predovšetkým vedcom, výskumníkom a doktorandom, ktorá bude pojednávať o možnostiach a

...
© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login