Magisterské štúdium

Cieľom magisterského vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii je vytvorenie kvalitnej základne učiteľov anglického jazyka a literatúry a učiteľov výchovy k občianstvu, na základe osvojenia systému soiálnych, humanitných a behaviorálnych vied.

Absolventi magisterského študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov získavajú kompetencie na pôsobenie na základných a stredných školách ako plne kvalifikovaní učitelia občianskej náuky.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login