Šablóna záverečných prác


Šablóna záverečných prác pre akademický rok 2023/2024 je dostupná prostredníctvom nasledovného dokumentu.

Školitelia prác

Pre bakalárske práce:

 • Vyučujúci z Katedry filozofie, prípadne iných súčastí UNIZA
 • Vyučujúci z iných univerzít
 • Odborník z praxe s ukončeným min. II. stupňom vysokoškolského vzdelania

Pre diplomové práce:

 • Vyučujúci z Katedry filozofie, prípadne iných súčastí UNIZA s ukončeným vzdelaním III. stupňa
 • Vyučujúci z iných univerzít s ukončeným vzdelaním III. stupňa
 • Odborník z praxe s ukončeným min. II. stupňom vysokoškolského vzdelania

Postup odovzdávania zadaní

Tlačivo pre vypĺňanie zadania záverečnej práce

Pokyny k vypĺňaniu tlačiva:

 • Zadanie je písané v neurčitom tvare.
 • Záverečná práca nemôže byť zadaná za fiktívnych podmienok (t.j. ak študent pracuje s firmou, vždy musí ísť o reálny subjekt, ak robí propagačné materiály, tak musia mať reálny účel využitia).

 

Záverečné práce je nutné odovzdať do 30.04.2024 (vrátane)

Ide o najneskorší možný termín odovzdania práce do systému. Práce odovzdané neskôr, nebudú prijaté.

Obsah záverečných prác

Bakalárska práca môže mať charakter:

 • Praktického výstupu vytvoreného na základe odborných teoretických východísk (napr. mediálny, propagačný alebo grafický produkt).
 • Výsledkov výskumu, ktorý bol realizovaný na základe odborných teoretických východísk (dotazníkový prieskum, prípadové štúdie, analýza textu a pod.).
 • Teoretickej štúdie prinášajúcej nové spracovanie odbornej a vysoko špecifickej oblasti.

Praktická časť práce nemôže byť realizovaná za fiktívnych podmienok (t.j. vždy je nutné mať konkrétnu firmu, príp. konkrétny účel použitia výstupov).

Požadovaný minimálny rozsah práce: 54 000 znakov vrátane medzier (t.j. cca 30 normostrán).

Diplomová práca môže mať charakter:

 • Praktického výstupu vytvoreného na základe teoretických východísk v úzko špecifickej oblasti, ktorý je využiteľný v praxi (napr. mediálny, propagačný alebo grafický produkt).
 • Výsledkov výskumu realizovaného na základe úzko špecifikovaného výskumného problému vyplývajúceho z odborných teoretických východísk, ktorý prináša nové výsledky pre teóriu a prax (metódy kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu).

Praktická časť práce nemôže byť realizovaná za fiktívnych podmienok (t.j. vždy je nutné mať konkrétnu firmu, príp. konkrétny účel použitia výstupov). Oproti bakalárskej práci musí študent preukázať schopnosť originálneho spracovania problematiky, ktorá je predmetom jeho práce.

Požadovaný minimálny rozsah práce: 90 000 znakov vrátane medzier (t.j. cca 50 normostrán).

Jednotná citačná etika

V záverečnej práci je nutné dodržiavať citačnú etiku. V priloženom dokumente nájdete jednotnú formu používanu nielen pre záverečné práce, ale aj seminárne, resp. iné odborné práce.


 Jednotná citačná etika pre študentov

Odovzdanie záverečnej práce

 Elektronicky do systému Evidencie záverečných prác ŽU

do 30.04.2024 23:59

 • Po vložení práce do systému je potrebné vyplniť, 2x vytlačiť a podpísať licenčnú zmluvu.
 • Po preverení originality v Centrálnom registri záverečných prác SR (cca do 5 dní po vložení) je zobrazený výsledok, t.j. percentuálna zhoda s inými prácami.

Tlačená verzia na Katedru filozofie

upresníme

pre BC. stupeň

upresníme

pre Mgr. stupeň

 • Práca sa odovzdáva v jednom tlačenom exemplári v tepelnej väzbe.
 • Formát obálky ZP je stanovený univerzálnou šablónou pre UNIZA, v našom prípade pre FHV - ružová verzia. Obal resp. celú prácu je možné vytlačiť prostredníctvom tlače na Uniza v EDIS-e. Z dôvodu vytaženosti počas odovzdávania ZP, odporúčame kontaktovať EDIS, resp. si tlač objednať elektronicky.
 • Potrebné je odovzdať aj elektronickú verziu práce vrátane príloh na CD (DVD), a to vo formáte .doc (.docx) a zároveň .pdf., v prípade rozsiahlych príloh, je tieto nutné logicky rozčleniť.
 • CD (DVD) sú odovzdané v papierovom obale a musia byť označené názvom záverečnej práce, menom a priezviskom študenta, typom práce a akademickým rokom.
 • Tlačená verzia práce musí byť zhodná s prácou vloženou do EZP.
 • Pri odovzdaní je potrebné doložiť 2x vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu z EZP a potvrdenie o vložení práce do systému EZP.

Posudky záverečných prác

Interný školiteľ a oponenti 

V prípade interného školiteľa a oponentov prác zabezpečí posudky katedra (pozn. oponentov priraďuje KF po odovzdaní práce).

 

Posudky školiteľa a oponenta vám budú vložené do systému záverečných prác UNIZA a sprístupnené najneskôr 3 dni pred štátnymi záverečnými skúškami.

ŠTÁTNICE

Štátnou skúškou sa overuje, či absolvent získal hlboké vedomosti z určených študijných predmetov študijného odboru a jeho širšieho vedného základu a je spôsobilý si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, kriticky ich hodnotiť a tvorivo uplatňovať.

Skladá sa z obhajoby záverečnej práce alebo projektu alebo umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, z ústnej skúšky - kolokviálnej rozpravy a vyhodnotenia.

 

Priebeh štátnej skúšky

 1. Obhajoba záverečnej práce (Maximálny čas vyhradený na prezentáciu záverečnej práce je 10 minút.)
 2. Prečítanie posudku školiteľa
 3. Prečítanie posudku oponenta
 4. Odpovede na otázky z posudku školiteľa a oponenta
 5. Kolokviálna rozprava na základe téz nadefinovaných školiteľmi k téme záverečnej práce
 6. Vyhodnotenie

Podľa študijného poriadku (§25 ods. 3) sa študent prihlasuje na štátnu skúšku na katedre spravidla 2 mesiace pred začiatkom jej  konania.

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login