Kontaktné údaje

KATEDRA FILOZOFIE

 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta humanitných vied

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

tel.: +421 41 513 6107

e-mail: studref@fhv.uniza.sk

 

GPS

49°12'13.7"N

18°45'21.7"E

PRÁVNA FORMA

verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná  vysoká škola

IČO: 00397 563

DIČ: 20 20 67 78 24

IČ DPH: SK 20 20 67 78 24

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login