Členovia katedry

Mgr. Jakub Švec, PhD.

Kancelária: AC209
Tel.: +421 41 513 6368
E-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk
Konzultačné hodiny: streda 9:00 - 11:00


Pracovné zaradenie: odborný asistent

Popis vedecko výskumnej práce a pedagogické zameranie: Tvorivá činnosť je cielená na politickú a sociálnu filozofiu, filozofiu morálky a etiky, venuje sa prepojeniu filozofickej teórie s politickou praxou a súčasným otázkam ideologických diskurzov v teoretickej i praktickej rovine. Je autorom viacerých odborných článkov v databázach WOS a Scopus, ako aj v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch. Medzi najvýznamnejšie patria: On the Problems of the Limitation of Individual Freedom in the Context of the History of Selected Authors of Social Liberalism, On Historical Sources of Liberalism - Between Political Ideology and Philosophical Concepts, The Transformation of Understanding Freedom in John Rawls' Philosophy: from the Inviolability of the Individual to the Philosophical Rationale of Positive Freedom či Does the state have a legitimate right to regulate the decisions of the population in the process of choosing of transport?. Je členom pracovnej skupiny "Social Europe" združenej pod orgnaizáciou Foundation for European Progressive Studies and the Karl-Renner-Institut. Výučba je zameraná na vedenie seminárov z oblasti politológie, filozofie a medzinárodných vzťahov, pričom sa jedná o predmety:

Filozofia výchovy

Politická a sociálna filozofia

Filzofia 20. storočia

Dejiny filozofie I

Dejiny filozofie II

Dejiny filozofie III

Seminár ku kritickému mysleniu
VUPCH zamestnanca
Vedecký profil zamestnancarg

Prof. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.
Doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
Doc. JUDr. Ján Štefanica, PhD.
PhDr. Martin Horemuž, PhD.
PhDr. Martin Vavruš, PhD.
Ing. Anna Barčíková, PhD.
© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login