Čo je to semester a čo skúškové obdobie

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka.

Skúškové obdobie je časť semestra vyhradeného na vykonanie skúšok zo zapísaných predmetov v danom semestri.  Skúškové obdobie je vymedzené na konci semestra a trvá spravidla 6 týždňov počas zimného a 8 týždňov počas letného semestra. Výučba v semestri trvá spravidla 13 týždňov.

Čo je to kreditový systém

Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme.

Kredity sú číselné hodnoty priradené jednotlivým predmetom študijného programu. Vyjadrujú množstvo práce potrebnej na ich absolvovanie.

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov - za semester 30 kreditov.

Na koho sa obrátiť

1. - 3. ročník

PhDr. Martin Vavruš, PhD.

kancelária: AC215
e-mail: martin.vavrus@fhv.uniza.sk

1. - 2. ročník

Mgr. Jakub Švec, PhD.

kancelária: AC219
tel.: +421 41 513 6368
e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login