Bakalárske štúdium

Bakalárske vysokoškolské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii má v prvom rade vytvoriť kvalitnú základňu pre magisterské štúdium zamerané na prípravu učiteľov výchovy k občianstvu.

Absolvent študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov sa môže uplatniť ako asistent učiteľa, t. j. môže vykonávať pomocné pedagogicko - výchovné činnosti v pedagogickom procese na ZŠ a SŠ, a to v súčinnosti s učiteľom v kvalifikácii 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Je pripravený pôsobiť ako pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť, samostatne ju organizovať a viesť. Zároveň nadobúda spôsobilosť vykonávať profesiu pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, ale aj školského administratívno-metodického pracovníka vzhľadom na svoju predmetovú špecializáciu.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu na Katedre filozofie

© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login