Na Katedre filozofie sa konala ŠVOUČ v odbornej sekcii Výchova k občianstvu a didaktika výchovy k občianstvu

Dňa 26.4.2023 sa na Katedre filozofie Fakulty humanitných vied UNIZA v spolupráci s Katedrou pedagogických štúdií znovu-obnovila tradícia ŠVOUČ (Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť) v odbornej sekcii "Výchova k občianstvu a didaktika výchovy k občianstvu". Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa prezentovali svoje čiastkové výskumy a práce na výbornej úrovni pred odbornou komisiou v zložení:
 
doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. (predseda komisie)
PhDr. Martin Horemuž, PhD. (zástupca KF FHV UNIZA)
Mgr. Vladimír Medviď, PhD. (zástupca KPŠ FHV UNIZA)
PhDr. Martin Vavruš, PhD. (tajomník komisie)
 
Na základe rozhodnutia komisie boli výsledky nasledovné:
1.) Prvé miesto - Bc. Ivana Magátová s názvom práce: Náhľad sociálneho liberalizmu k sociálnej spravodlivosti, slobode jednotlivca a úlohe štátu v spoločnosti v kontexte myšlienok J. S. Milla a J. Rawlsa. (školiteľ: Mgr. Jakub Švec, PhD.)
2.) Druhé miesto: Michaela Uličná s názvom práce: Kyberšikanovanie ako výchovný problém a realizácia primárnej prevencie z pozície triedneho učiteľa. (školiteľka: PhDr. Elena Diechová, PhD.)
3.) Tretie miesto: Martina Vráblová s názvom práce: Severná Kórea - politický systém, ideológia. (školiteľ: PhDr. Martin Vavruš, PhD.)
 
Súťaže sa taktiež zúčastnili:
Bc. Zuzana Hrabovská s témou: Školská výkonová motivácia v kontexte sebahodnotenia žiakov základnej školy
Milan Bukovský s témou: Kyberšikanovanie ako výchovný problém a jeho riešenie z pozície triedneho učiteľa
Miroslava Janíčková s témou: Rodinná politika štátu vo vzťahu k mladým rodinám
 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a podieľanie sa na tejto prínosnej študentskej akcii a víťazom gratulujeme.
© 2020 | Katedra filozofie | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login