Fakultné podmienky výberu na Erasmus+ mobility

 • pridelenie grantov prioritne študentom, ktorí sa v minulosti nezúčastnili Erasmus mobility
 • veľmi dobré študijné výsledky (študijný priemer)
 • uspokojivé jazykové znalosti (písomný test z AJ)
 • osobná motivácia študenta (motivačný list v jazyku, v ktorom bude študent študovať)
 • odporúčania a súhlas príslušných vedúcich katedier
 • členstvo v ESN UNIZA
 • v prípade, že je viacero uchádzačov, prioritu majú denní študenti pred externými

Program Erasmus+ je určený pre mobilitu študentov, to znamená pre štúdium a stáže v zahraničí pri nasledujúcich podmienkach:

Mobilita študentov - štúdium

 • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov
 • Trvanie: minimálne 3 a maximálne 12 mesiacov
 • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
 • Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

Mobilita študentov – stáž

 • Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
 • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny
 • Štáty, v ktorých sa pracovná stáž môže realizovať:
  • členské štáty Európskej únie (okrem Slovenskej republiky)
  • štáty EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko)
  • kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)
© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline