Rozširujúce štúdium

- anglického jazyka a literatúry

- výchovy k občianstvu


Rozširujúce štúdium (ďalej „RŠ“) je definované podľa § 8 a zákona č. 390/2011Z.z. z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. Podľa uvedeného zákona:  rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti;  rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 zákona o pedagogických zamestnancoch.

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline ponúka rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu. Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie.

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login