Školitelia prác

Pre bakalárske práce:

 • Vyučujúci z KAJ a iných súčastí ŽU
 • Vyučujúci z iných univerzít
 • Odborník z praxe s ukončeným min. II. stupňom vysokoškolského vzdelania

Pre diplomové práce:

 • Vyučujúci z KAJ a iných súčastí ŽU s ukončeným alebo prebiehajúcim vzdelaním III. stupňa
 • Vyučujúci z iných univerzít s ukončeným alebo prebiehajúcim vzdelaním III. stupňa
 • Odborník z praxe s ukončeným min. II. stupňom vysokoškolského vzdelania

Odovzdanie záverečnej práce

 Elektronicky do systému Evidencie záverečných prác ŽU

 • Pri vkladaní vyberáte študijný odbor, ktorý je knižnično-informačné štúdiá.
 • Po vložení práce do systému je potrebné vyplniť, 2x vytlačiť a podpísať licenčnú zmluvu.
 • Po preverení originality v Centrálnom registri záverečných prác SR (cca do 5 dní po vložení) je zobrazený výsledok, t.j. percentuálna zhoda s inými prácami.

Tlačená verzia na katedru KAJ

30.4.2024

pre BC. stupeň

30.4.2024

pre Mgr. stupeň

 • Práca sa odovzdáva v jednom tlačenom exemplári v tepelnej väzbe.
 • Formát obálky ZP je stanovený univerzálnou šablónou pre UNIZA, v našom prípade pre FHV - ružová verzia. Obal resp. celú prácu je možné vytlačiť prostredníctvom tlače na Uniza v EDIS-e. Z dôvodu vytaženosti počas odovzdávania ZP, odporúčame kontaktovať EDIS, resp. si tlač objednať elektronicky.
 • Potrebné je odovzdať aj elektronickú verziu práce vrátane príloh na CD (DVD), a to vo formáte .doc (.docx) a zároveň .pdf., v prípade rozsiahlych príloh, je tieto nutné logicky rozčleniť.
 • CD (DVD) sú odovzdané v papierovom obale a musia byť označené názvom záverečnej práce, menom a priezviskom študenta, typom práce a akademickým rokom.
 • Tlačená verzia práce musí byť zhodná s prácou vloženou do EZP.
 • Pri odovzdaní je potrebné doložiť 2x vyplnenú a študentom podpísanú licenčnú zmluvu z EZP a potvrdenie o vložení práce do systému EZP.

Posudky záverečných prác

Externý školiteľ

V prípade, že máte externého školiteľa, ste povinní mu doručiť elektronickú alebo vytlačenú verziu práce (podľa dohody so školiteľom), vzhľadom na to, že jeden originál práce odovzdávaný na KAJ pôjde oponentovi.

Váš externý školiteľ prostredníctvom interného tútora najneskôr do 7 dní od odovzdania práce:

 • zabezpečí doručenie podpísaného posudku záverečnej práce (v dvoch origináloch) poštou alebo osobne na sekretariát KAJ,
 • zabezpečí zaslanie elektronickej verzie posudku (kvôli vloženiu posudku do CRZP).

Externý školiteľ pri vypĺňaní posudku posudzuje aj originalitu práce, pričom vychádza z výsledku kontroly originality, ktorý mu doručí váš interný tútor.

Interný školiteľ a oponenti 

V prípade interného školiteľa a oponentov prác zabezpečí posudky katedra (pozn. oponentov priraďuje KAJ po odovzdaní práce).

Posudky školiteľa a oponenta vám budú sprístupnené 3 dni pred štátnymi záverečnými skúškami na sekretariáte KAJ.

ŠTÁTNICE

Štátnou skúškou sa overuje, či absolvent získal hlboké vedomosti z určených študijných predmetov študijného odboru a jeho širšieho vedného základu a je spôsobilý si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, kriticky ich hodnotiť a tvorivo uplatňovať.

Skladá sa z obhajoby záverečnej práce alebo projektu alebo umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, z ústnej skúšky - kolokviálnej rozpravy a vyhodnotenia.

 

Priebeh štátnej skúšky

 1. Obhajoba záverečnej práce (Maximálny čas vyhradený na prezentáciu záverečnej práce je 10 minút.)
 2. Prečítanie posudku školiteľa
 3. Prečítanie posudku oponenta
 4. Odpovede na otázky z posudku školiteľa a oponenta
 5. Kolokviálna rozprava na základe téz nadefinovaných školiteľmi k téme záverečnej práce
 6. Vyhodnotenie

Podľa študijného poriadku (§25 ods. 3) sa študent prihlasuje na štátnu skúšku na katedre spravidla 2 mesiace pred začiatkom jej  konania.

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login