Členovia katedry

Mgr. Eva Leláková, PhD.

Lelaková

kancelária: AC027
tel.: +421 41 513 6400
e-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk


Konzultačné hodiny: streda 10:00 – 11:00 a 11:00 - 12:00 (št. poradca)
Online konzultačné hodiny: podľa potreby
Pracovná pozícia: odborný asistent
Stručný popis vedeckovýskumného a pedagogického zamerania:

Mgr. Eva Leláková, PhD. sa vo svojom výskume zameriava na komparatívnu analýzu vybraných lexiko-sémantických polí, syntaktickú analýzu vybraných literárnych textov ako aj korpusové spracovanie jazykových dát. Výsledky svojho výskumu pravidelne publikuje v zahraničných časopisoch a zborníkoch. Pravidelne tiež participuje na domácich a zahraničných projektoch orientujúcich sa na výučbu anglického jazyka, resp. prácu s korpusmi slovenského a anglického jazyka. V pedagogickej činnosti sa venuje výučbe syntaxe súčasného anglického jazyka, úvodu do štúdia anglistiky, pragmatiky, anglického jazyka pre študentov mediamatiky a kultúrneho dedičstva a cudzieho jazyka pre PhD. študentov Stavebnej fakulty UNIZA.

VUPCH - Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
doc. PhDr. Rita Rafajlovičová, PhD.
Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
PaedDr. Marta Lacková, PhD.
Caroline Ann Daněk Kyzek, M.A., PhD.
Dr. Nilufar Jumaeva - odborná zahraničná stáž (do 5. 7. 2024)
© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login