Magisterské štúdium

Obsah študijnych programov Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry(denná forma) a Učiteľstvo výchovy k občianstvu (denná forma)

Cieľom magisterského vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii je vytvorenie kvalitnej základne učiteľov anglického jazyka a literatúry a učiteľov výchovy k občianstvu.

Absolventi magisterského študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov získavajú kompetencie na pôsobenie na základných a stredných školách ako plne kvalifikovaní učitelia.

Povinné predmety

 • Analýza diskurzu
 • Pragmatika
 • Vrcholné diela anglofónnej literatúry 1 – 2
 • Didaktika anglického jazyka 1 – 2
 • Rozvoj komunikatívnej kompetencie 1 – 3
 • Moderné digitálne technológie a IKT v jazykovom vzdelávaní
 • Akademické písanie
 • Seminár k záverečnej práci
 • Štátna skúška z anglického jazyka a literatúry a didaktiky anglického jazyka
 • Záverečná práca a jej obhajoba

Povinne voliteľné semináre

 • Základy korpusovej lingvistiky
 • Detská literatúra
 • Anglický jazyk pre prácu v akademickom prostredí
 • Teória a prax lexikálno-sémantických polí
 • Prezentačné zručnosti v akademickom a verejnom odbornom prejave
 • Dejiny a literatúra anglofónnych krajín 20. storočia

Povinnou súčasťou magisterského štúdia sú aj pedagogické praxe.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu na katedre

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login