Profil a uplatnenie absolventa bakalárskeho stupňa

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii získajú praktické vedomosti z anglického jazyka v jeho jednotlivých jazykových zručnostiach a systémoch (dosiahnu úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky), dejinách a variantoch, z anglickej a americkej literatúry a kultúry a dejín a reálií anglofónnych krajín. Budú ovládať zákonitosti hovorenej a písanej normy anglického jazyka pre akademické a profesionálne účely, ako aj súčasné lingvistické teórie a princípy jazykovedného výskumu. Taktiež si osvoja základné koncepty vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka. Rozumejú princípom komunikatívneho prístupu vo vyučovaní (v kontraste s gramaticko-prekladovou metódou a jej variantmi), vedia rozlišovať medzi jednotlivými učebnými štýlmi, a rolami moderného učiteľa s inkluzívnym a multidisciplinárnym prístupom k žiakovi a jeho rodiny. Osvoja si jednotlivé aspekty komunikatívnej kompetencie, rozumejú klasifikácii termínov jazykové zručnosti a jazykové systémy.

Absolventi študijného programu budú spôsobilí aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v praxi v súčinnosti z osvojenou všeobecnou kulturologickou kompetenciou, pri rozmanitých aktivitách a vo sfére umenia a kultúry a flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na meniace sa podmienky praxe. Ďalej budú ovládať hlavné zásady lingvistickej a literárnej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere; budú mať schopnosti tvorivo a komplexne riešiť problémy v nových prostrediach a kontextoch presahujúcich ich odbor štúdia. Budú schopní formulovať a uplatňovať etické a kultúrne stránky výskumnej práce, zverejňovať a tvorivo aplikovať v praxi jej výsledky. Budú vedieť zostavovať patričné bibliografické náležitosti, v domácich a medzinárodných podmienkach.

Študijný program taktiež umožňuje študentom získať vedomosti a znalosti o teoretických východiskách výchovy a vzdelávania. Absolvent dokáže samostatne pracovať s pedagogickými dokumentami a domácou a cudzojazyčnou odbornou literatúrou viažucou sa k študijnému programu. Získané vedomosti umožňujú kvalitným absolventom pokračovať v magisterskom štúdiu.

Bakalárske štúdium sleduje v teoretickej príprave ciele, ktoré sú integrované primárne v profilových disciplínach. Absolvent bude mať taktiež rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať počas ďalšieho samoštúdia.

Študijný program je pripravovaný a upravovaný v súlade s potrebami praxe. Je pravidelne hodnotený v interných grémiách za účasti externých zainteresovaných strán (autorít z praxe a zástupcu zamestnávateľov), absolventov a študentov. Dokumentácia k uvedenému je prístupná. Zainteresované strany majú jasne stanovené práva a kompetencie pri procese vzniku, úprave a hodnotení ŠP.

Informačné listy všetkých (nielen) profilových predmetov sú verejne dostupné, pričom sú v študijnom pláne vyznačené profilové predmety.

Prenositeľné spôsobilosti získavajú študenti aj ich zapájaním do organizovania konferencií, eventov, DOD, organizovania kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, zadávaním predmetových zadaní a zadaní záverečných prác synergizujúcich s výskumnými a grantovými projektami.

Profil a uplatnenie absolventa magisterského stupňa

Študijný program priamo nadväzuje na učiteľský bakalársky študijný program a poskytuje študentom možnosť prehĺbiť zručnosti, spôsobilosti a vedomosti získané v príslušnom zameraní počas bakalárskeho štúdia. Absolvent predkladaného programu ovláda anglický jazyk minimálne na úrovni C1+ SERR pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej ako aj písomnej podobe, osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t. j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky, literárnej vedy a didaktiky. Svoje odborné zručnosti, spôsobilosti a vedomosti, ako aj pedagogické vedomosti vie využívať pri plánovaní a realizácii edukačného procesu v škole aj v oblasti záujmových a voľnočasových aktivít. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. Absolvent štúdia má vedomosti, spôsobilosti a znalosti o teoretických východiskách výchovy a vzdelávania a samotnej aprobácie. Po absolvovaní štúdia môže samostatne pracovať ako učiteľ v základných, stredných a vysokých školách. Absolvent je schopný pracovať multidisciplinárne, so školským podporným tímom a spolu s ďalšími pedagogickými a odbornými zamestnancami nastavovať, implementovať a vyhodnocovať inkluzívny prístup k žiakom so špecifickými potrebami vo výchovno-vzdelávacom procese pri výučbe cudzieho jazyka. Absolvent programu má schopnosť nachádzať moderné a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti študijného odboru. Je schopný tvorivo aplikovať poznatky, dokáže samostatne pracovať s pedagogickými dokumentami a pripravovať materiály na samotný vyučovací proces. Je schopný samostatne používať domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru viažucu sa k danému študijnému programu. Dokáže adekvátne aplikovať informačno-komunikačné a digitálne technológie (napr. realizovať dištančné vzdelávanie prostredníctvom online platforiem, využívanie a implementácia elektronických a online materiálov a zdrojov do procesu výučby, využívanie smart zariadení v interaktívnej triede, a pod.) do vyučovacieho procesu za účelom jeho zefektívnenia. Získané vedomosti umožňujú kvalitným absolventom pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Študijný program je pripravovaný a upravovaný v súlade s potrebami praxe. Je pravidelne hodnotený v interných grémiách za účasti externých zainteresovaných strán (autority z praxe a zástupcu zamestnávateľov), absolventov a študentov. Dokumentácia k uvedenému je prístupná. Zainteresované strany majú jasne stanovené práva a kompetencie pri procese vzniku, úprave a hodnotení ŠP.

Informačné listy všetkých (nielen) profilových predmetov sú verejne dostupné, pričom v študijnom pláne sú profilové predmety priamo vyznačené.

Absolventi magisterského stupňa študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii si rozšíria vedomosti z anglického jazyka v jeho jednotlivých lingvistických rovinách a variantoch, z anglickej a americkej literatúry, kultúry, dejín a reálií anglofónnych krajín. Budú ovládať zákonitostí hovorenej a písanej formy anglického jazyka s dôrazom na aspekty pragmatiky a diskurzu, ďalej súčasné lingvistické prístupy a ich aplikačné možnosti spolu s princípmi jazykovedného výskumu. Okrem toho získajú vedomosti a kompetencie, ktoré im umožnia stať sa moderným učiteľom anglického jazyka schopným rozvíjať jazykové znalosti a zručnosti žiakov. Absolventi študijného programu budú spôsobilí aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi, vo sfére umenia a kultúry, flexibilne adaptovať svoje odborné znalosti na stále sa meniace podmienky praxe, participovať na tvorbe didaktických a výskumných projektov a popularizovať výsledky výskumov. Ďalej budú ovládať principiálne zásady lingvistickej vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom kontexte, pričom prejavia originálnosť pri rozvíjaní a uplatňovaní koncepcií súvisiacich s výskumom; budú mať schopnosti tvorivo a komplexne riešiť problémy v nových kontextoch presahujúcich ich odbor štúdia. Budú schopní sledovať a utvárať interdisciplinárne súvislosti, formulovať a uplatňovať etické a kultúrne stránky vedeckovýskumnej práce, zverejňovať a tvorivo aplikovať v praxi jej výsledky. Budú vedieť zostavovať bibliografické náležitosti nevyhnutné na publikovanie výsledkov vedeckého výskumu v domácich a medzinárodných podmienkach.

Absolvent ďalej bude vedieť samostatne a odborne pracovať v oblasti pedagogickej empírie a erudovane participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces. Magisterské štúdium sleduje v teoretickej príprave ciele, ktoré sú integrované v jednotlivých teoretických disciplínach a praxi. Absolvent v rámci odborného diskurzu bude vedieť analyzovať aktuálne filozofické, etické a didaktické problémy súčasnosti a adaptovať daný študijný program v príslušných disciplínach na podmienky žiakov, konkrétnej školskej triedy a typ školy. Zároveň bude mať vysoko rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať počas ďalšieho samoštúdia.

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login