Zoznam projektov a grantov riešených na katedre

Domáce granty:

 • KEGA 005ŽU-4/2023: Analytický a facilitatívny prístup k výučbe odborného anglického jazyka na vysokých školách s uplatnením inovatívnych komunikačných stratégii, technológií a metód kritického myslenia: 1.1.2023 - 31.12.2025 Mgr. Eva Leláková, PhD. (zodpovedný riešiteľ) + doc. PhDr. Rita Rafajlovičová, PhD.(zástupca zodpovedného riešiteľa)
 • KEGA 015ŽU-4/2015 Aplikácia korpusu vo výučbe a štúdiu anglického jazyka

Zahraničné granty:

 • V4 grant 22220170: Rezilientný prístup v medzikultúrnej príprave budúcich učiteľov na Ukrajine a v krajinách V4: 01.10.2022 - 31.03.2024: Mgr. Eva Leláková, PhD. (koordinátor za SR), Mgr. Olena Hundarenko, PhD. (riešiteľ)
 • eTwinning: október - november 2023 – Cross cultural teaching materials in English: serious games - spolupráca so španielskou univerzitou; Caroline Ann Daněk Kyzek, M.A., PhD. (zodpovedný riešiteľ)
 • eTwinning: február - máj 2024 – Team/ch Building with focus on IT and soft skills v spolupráci s univerzitami v Španielsku, Taliansku a Chorvátsku where students focus on IT and soft skills; ; Caroline Ann Daněk Kyzek, M.A., PhD. (zodpovedný riešiteľ)

ESF projekty:

 • PEDAX 312011AFW8: Pedagogická prax ako determinujúci faktor adaptácie moderného učiteľa v kontexte vedomostnej spoločnosti: 1.11. 2020 – 30.12.2023:  doc. PaedDr. Rastislav Metruk, PhD. (projektový manažér);  členovia katedry (riešitelia)
 • Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore ( 02/2013-06/2015)
  Aktivita 1.3 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti : (doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., PaedDr. Danica Gondová, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Zuzana Brosinger, PhD, Mgr. Marek Hampl)
  Aktivita 2.1 Podpora medzinárodnej mobility učiteľov a študentov : (PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD.)
  Aktivita 1.1 Koncepcia tvorby atraktívnych študijných materiálov na báze IKT : (PaedDr. Rastislav Metruk)
 • Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti (10/2013 - 08/2015)
  Aktivita 3.1 Študijné materiály: (PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Soňa Záňová)
  Aktivita 1.1 Audit súčasného stavu a návrh zmien študijného programu MaKD : (PhDr. Dalibor Mkuláš, PhD.)

Projekty inštitucionálneho výskumu:

 • IG IP/FHV/3/2019, Postoje vysokoškolských študentov učiteľstva angličtiny ako cudzieho jazyka k používaniu smartfónov v procese učenia sa anglického jazyka, zodpovedný riešiteľ PaeDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
 • IG IP/FHV/6/2019, Skúmanie odbornej slovnej zásoby z oblasti medicíny pomocou jazykového korpusu, zodpovedný riešiteľ PadDr. Marta Lacková, PhD.   
 • Inštitucionálny grant fakulty: IG/FHV/2/2017, Holistické a analytické hodnotenie ústneho prejavu vysokoškolských študentov anglického jazyka, zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. 
© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login