Zoznam projektov a grantov riešených na katedre

Domáce granty:


ESF projekty:

 • Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore ( 02/2013-06/2015)
  Aktivita 1.3 Tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti : (doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., PaedDr. Danica Gondová, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Zuzana Brosinger, PhD, Mgr. Marek Hampl)
  Aktivita 2.1 Podpora medzinárodnej mobility učiteľov a študentov : (PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD.)
  Aktivita 1.1 Koncepcia tvorby atraktívnych študijných materiálov na báze IKT : (PaedDr. Rastislav Metruk)
 • Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti (10/2013 - 08/2015)
  Aktivita 3.1 Študijné materiály: (PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD., Mgr. Eva Leláková, PhD., Mgr. Soňa Záňová)
  Aktivita 1.1 Audit súčasného stavu a návrh zmien študijného programu MaKD : (PhDr. Dalibor Mkuláš, PhD.)

Projekty inštitucionálneho výskumu:

 • IG IP/FHV/3/2019, Postoje vysokoškolských študentov učiteľstva angličtiny ako cudzieho jazyka k používaniu smartfónov v procese učenia sa anglického jazyka, zodpovedný riešiteľ PaeDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
 • IG IP/FHV/6/2019, Skúmanie odbornej slovnej zásoby z oblasti medicíny pomocou jazykového korpusu, zodpovedný riešiteľ PadDr. Marta Lacková, PhD.   
 • Inštitucionálny grant fakulty: IG/FHV/2/2017, Holistické a analytické hodnotenie ústneho prejavu vysokoškolských študentov anglického jazyka, zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. 
© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login