Katedra anglického jazyka a literatúry

Katedra anglického jazyka a literatúry ponúka vo svojom študijnom programe denného trojročného bakalárskeho štúdia na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu.

Od akademického roku 2005/2006 sa štúdium rozčlenilo v súlade s požiadavkami Európskej Únie na trojročné bakalárske a dvojročné magisterské štúdium. Garantom bakalárskeho stupňa Učiteľstva anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu je doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D. a garantom magisterského stupňa doc. PhDr. Rita Rafajlovičová, PhD.

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login