Rigorózne štúdium

Uchádzačom, ktorí ukončili študijný program v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, úspešne vykonali rigoróznu skúšku a splnili ďalšie požadované podmienky, Žilinská univerzita v Žiline vydá diplom a udelí im akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke PaedDr.).

Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce a po úspešnej obhajobe sa koná ústna skúška. Uchádzačovi budú zaslané tézy rigoróznej skúšky podľa zamerania rigoróznej práce.

Špecializácia: anglický jazyk a literatúra/ pedagogika a psychológia

Povinné predmety:

 1. obhajoba rigoróznej práce
 2. pedagogicko-psychologický základ s dôrazom na moderné trendy v didaktike cudzích jazykov

Povinne voliteľné predmety (jeden)

 1. didaktika cudzích jazykov
 2. anglická a americká literatúra
 3. jazykoveda anglického jazyka

Tézy k jednotlivým odborom zašle spolu s posudkami rigoróznych prác príslušná katedra.

 • Rigorózna skúška je verejná a koná sa za vedenia a prítomnosti predsedu komisie a najmenej ďalších troch členov komisie.
 • Rigorózna práca je vypracovaná a obhajovaná v slovenskom alebo v anglickom jazyku, v prípade učiteľských študijných programoch v jazyku príslušnej predmetovej špecializácie s písomným súhlasom dekana fakulty. Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí okrem abstraktu v štátnom jazyku obsahovať aj resumé v štátnom jazyku – spravidla 10% rozsahu rigoróznej práce.
 • Rigorózna skúška sa začína obhajobou rigoróznej práce. Rigoróznu prácu posudzujú dvaja oponenti, ktorí môžu byť členmi komisie. Pri obhajobe rigoróznej práce prednesie uchádzač hlavné tézy a závery v časovom rozsahu určenom predsedom komisie. Uchádzač sa vyjadrí k pripomienkam uvedeným v oponentských posudkoch a odpovie na otázky členov komisie.
 • Po obhajobe rigoróznej práce sa koná ústna skúška z povinného predmetu a jedného voliteľného predmetu, ktoré korešpondujú s oblasťou spracovanej témy v rigoróznej práci. Ústnou časťou rigoróznej skúšky uchádzač preukazuje, že má dostatok teoretických vedomostí a aplikačných poznatkov v odbore.
 • Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jednom dni.
 • Právo skúšať na rigoróznej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení vedeckou radou FHV ŽU v Žiline. Komisiu, ktorú tvorí predseda a najmenej traja členovia, menuje dekan fakulty. Jeden člen komisie je spravidla významný odborník v danom študijnom odbore z inej vysokej školy alebo z praxe.
 • O výsledku rigoróznej skúšky hlasuje komisia na neverejnej časti svojho zasadnutia v deň konania rigoróznej skúšky. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania rozhoduje hlas predsedu komisie.
 • Výsledok rigoróznej skúšky predseda komisie vyhlási verejne v deň rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
 • O rigoróznej skúške sa v deň skúšky vyhotoví záznam, ktorý podpíše predseda komisie a všetci členovia komisie pre rigorózne skúšky.
 • Ak sa uchádzač na rigoróznu skúšku v určenom termíne nedostaví a jeho neúčasť nie je písomne ospravedlnená do 15 dní, hodnotí sa klasifikačným stupňom „nevyhovel“.
 • Uchádzačovi, ktorý v určenom termíne na rigoróznu skúšku neprišiel a svoju neúčasť ospravedlnil, určí dekan na základe písomnej žiadosti po dohode s predsedom komisie náhradný termín rigoróznej skúšky.
 • Uchádzač, ktorý na obhajobe rigoróznej práce alebo na ústnej skúške nevyhovel, môže rigoróznu skúšku opakovať najskôr po troch mesiacoch odo dňa konania rigoróznej skúšky. Termín opakovania rigoróznej skúšky určí dekan po dohode s predsedom komisie. Uchádzač vykoná v opravnom termíne len tú časť skúšky, z ktorej nevyhovel. Ak uchádzač neobhájil rigoróznu prácu, komisia určí, či je potrebné ju prepracovať alebo doplniť.
 • Rigoróznu skúšku, resp. niektorú z jej častí, je možné opakovať len raz. Ďalšie opakovanie rigoróznej skúšky môže povoliť dekan po uplynutí jedného roka.
 • Spôsob platieb spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov upravuje smernica ŽU v Žiline č. 99 nasledovne: Výška poplatkov: poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce
  380 € a poplatok za vydanie diplomu absolventovi magisterského štúdia, ktorý vykonal rigoróznu skúšku 17 € .
 • Uhradenie poplatku za rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je nevyhnutnou podmienkou začatia rigorózneho konania na fakulte.

 

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login