Bakalárske štúdium

Obsah študijnych programov Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry(denná forma) a Učiteľstvo výchovy k občianstvu (denná forma)

Bakalárske vysokoškolské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii má v prvom rade vytvoriť kvalitnú základňu pre magisterské štúdium zamerané na prípravu učiteľov anglického jazyka a literatúry a učiteľov výchovy k občianstvu. Absolvent študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov sa môže uplatniť ako asistent učiteľa, t. j. môže vykonávať pomocné pedagogicko - výchovné činnosti v pedagogickom procese na ZŠ a SŠ, a to v súčinnosti s učiteľom v kvalifikácii 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Je pripravený pôsobiť ako pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť, samostatne ju organizovať a viesť. Zároveň nadobúda spôsobilosť vykonávať profesiu pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, ale aj školského administratívno-metodického pracovníka vzhľadom na svoju predmetovú špecializáciu.

Povinné predmety

 • Úvod do štúdia anglistiky 1 – 2
 • Fonetika a fonológia súčasného anglického jazyka 1 – 2
 • Morfológia súčasného anglického jazyka 1 – 3
 • Lexikológia súčasného anglického jazyka 
 • Syntax súčasného anglického jazyka 1 – 2
 • Štylistika súčasného anglického jazyka
 • Britské a americké štúdie 1-2
 • Britská a americká literatúra 1-2
 • Rozvoj komunikatívnej kompetencie 1 – 4
 • Akademické písanie
 • Seminár k záverečnej práci
 • Záverečná práca a jej obhajoba
 • Úvod do didaktiky anglického jazyka
 • Štátna skúška z anglického jazyka a literatúry a didaktiky anglického jazyka

Povinne voliteľné semináre

 • Rozvoj zručnosti počúvanie v anglickom jazyku
 • Systém anglických frázových slovies
 • Determinácia v anglickom jazyku
 • Latinské elementy v súčasnej anglickej slovnej zásobe
 • Základy lexikálnej sémantiky
 • Staroanglická literatúra
 • Literatúra anglickej renesancie
 • Rozvoj gramatickej kompetencie v anglickom jazyku
 • Anglický jazyk pre obchodnú sféru
 • Literárna teória

Povinnou súčasťou bakalárskeho štúdia sú aj pedagogické praxe.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu na katedre

© 2023 | Katedra anglického jazyka a literatúry | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login