Vedecké profil katedry

Katedra pedagogických štúdií od svojho vzniku usiluje o kritériá udržateľnosti vedeckého rozvoja, čo preukazuje svojou doteraz bohatou publikačnou a projektovou činnosťou (projekty KEGA, VEGA, ESF). Väčšina členov katedry (intenzívne) publikuje, ich príspevky sú uverejňované v odborných zahraničných (aj indexovaných) časopisoch, zúčastňujú sa medzinárodných konferencií, svetových kongresov. 

 

Zamestnanecké mobility katedry

2018/2019

PaedDr. Dalibor Gonda PhD. (Kirliche Padagigishe Hochschulle Krems, Rakúsko)
doc. PaedDr. Vlasta Cabanová PhD. (Akademia Jana Dlugosza Czestochowie, Poľsko)
Mgr. Jana Dzuriaková PhD. 
(Akademia Jana Dlugosza Czestochowie, Poľsko)
PhDr. Kristýna Balátová, Ph.D.
(Masaryková Univerzita Brno, ČR)

2019/2020

PhDr. Elena Diechová, PhD. (Slezská Univerzita v Opave, ČR)

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login