História katedry

Prvou katedrou od 1. 9. 2000 bola Katedra humanitných vied, z ktorej sa v neskoršom období, v roku 2003, vytvorili 2 katedry - Katedra pedagogiky a psychológie a Katedra humanitných a sociálnych vied. Na Katedre humanitných vied prebiehala výučba pedagogicko-psychologického základu pre učiteľské študijné programy, študijné programy hudobné umenie v kombinácii, hudobné umenie jednoodborové, náboženská výchova ECAV v kombinácii, mediamatika a dokumentácia kultúrneho dedičstva. Zároveň zabezpečovala výučbu filozofie, sociológie, estetiky, psychológie a pedagogiky pre ostatné fakulty ŽU. Katedra pedagogiky a psychológie realizovala výučbu pedagogicko-psychologického základu a výučbu pedagogiky a psychológie pre iné fakulty. Katedra humanitných a sociálnych vied realizovala výučbu študijných programov hudobné umenie v kombinácii, hudobné umenie jednoodborové, náboženská výchova ECAV v kombinácii, mediamatika a dokumentácia kultúrneho dedičstva. Zároveň zabezpečovala výučbu filozofie, sociológie a estetiky pre ostatné fakulty ŽU.

Katedra pedagogických štúdií sa vytvorila z Katedry pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, ktorá vznikla 17. 5. 2004, reorganizáciou pôvodných katedier (Katedry pedagogiky a psychológie a Katedry humanitných a sociálnych vied) a existuje s malými obmenami až do súčasnosti.

Primárnym poslaním katedry je rozvíjať múdrosť, dobro v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti. Katedra sa vo svojej pedagogickej činnosti prioritne venuje príprave a formácii vlastných absolventov. Ide o prípravu odborníkov v akreditovanom študijnom programe sociálna pedagogika v dennej aj externej forme štúdia. Okrem toho katedra zabezpečuje aj výučbu pedagogicko-psychologického základu pre ostatné katedry uskutočňujúce učiteľské študijné programy a výučbu psychológie pre katedru mediamatiky a kultúrneho dedičstva.

_obrazok_12.jpg
© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login