Magisterské štúdium

Forma štúdia: denná aj externá.

Dĺžka štúdia: 2 roky a 3 roky v externej forme štúdia

PODMIENKY PRIJATIA


Zabezpečujeme učiteľský základ v rámci študijného programu anglický jazyk a literatúra a výchova k občianstvu.

Pozri aj možnosti ako pokračovať v štúdiu na Katedre pedagogických štúdií

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login