Publikačná činnosť KPŠ

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

Publikačná činnosť:

BAKOŠOVÁ, Z. 2022. Teorie wychowania – tlo historyczne I aktualna misja w procesie ksztaltowania zdrowej osobowosci. In: Orientacja szkolna I zawodowa. Dabrowa Górnicza: Akademia WSB, str. 9 - 18. ISBN 978-83-66794-59-7.

BAKOŠOVÁ, Z. 2021. Školský sociálny pedagóg v Slovenskej republike – teoretické rozpracovanie a praktické uplatnenie. In: Pedagogika a andragogika I. (vedy o výchove a vzdelávaní).Zborník vedeckých štúdií. Edit: Bakošová, Z. Dončevová, S. Bratislava: Univerzita Komenského, str. 157 – 166. ISBN 978-80-223-5146-1.

BAKOŠOVÁ, Z. 2021. Predhovor. In: Pedagogika a Andragogika I. (vedy o výchove a vzdleávaní). Bakošová, Z. – Dončevová, S. (edit). 2021.  Zborník vedeckých  štúdií domácich a zahraničných autorov z oblasti učiteľstva, sociálnej pedagogiky a andragogiky. Bratislava: Univerzita Komenského. str. 7 – 8. ISBN 978-80-223-5146-1.

Pedagogika a andragogika. Vedy o výchove a vzdelávaní I.  Bakošová, Z., Dončevová, S. (Edit) 2021. Zborník vedeckých štúdií domácich a zahraničných autorov z oblasti učiteľstva, sociálnej pedagogiky a andragogiky. Bratislava: Univerzita Komenského, 322 s. ISBN  978-80-223-5146-1.

BAKOŠOVÁ, Z. 2021. Jan Amos Komenský – inšpirácie jeho života a diela pre sociálnu pedagogiku. In: J.A. Komenský aktuální a inspirativní. JUZL, M. (edit). 2021. Almanach vydaný Univerzitou J. A. Komenského při příležitosti 350. výročí úmrtí. Praha: UJAK, str. 131 – 143.ISBN 978-80-74-52-20-55.

BAKOŠOVÁ, Z. 2022. Výchova obetí násilia k rezilientnému správaniu sa. In: Social competence in the process of reducing deficits and solving problems of the individual and communities. Dabrowa Górnicza: Akademia WSB, str. 13 - 20. ISBN 978-83-65621-24-5.

BAKOŠOVÁ, Z. 2022. Predhovor. In: www.casopis.pedagogika.sk, 2022, č. 2, str.

BAKOŠOVÁ, Z. 2022 (recenzia). Kurincová, V. – Turzák, T. 2022. Rodinné prostredie a rodinná výchova pre učiteľov. Nitra: UKF, 156 s.

BAKOŠOVÁ, Z. a kol. 2022. Kompetencie sociálneho pedagóga pri riešení problémov obetí náslia v školskom prostredí. Výskumný projekt. Žiadosť o KEGA

BAKOŠOVÁ, Z. 2022. Posudok na výskumný projekt MŠ SR – KEGA

Medzinárodná spolupráca:

Poľsko

WSB Dabrova Gornica – (Vysoká škola biznisu) 

Katedra pedagogiky

Prof. PhDr. M. Walanczik, PhD.,

Prof. PhDr. M. Dzemianowicz, PhD.,

 

Slieszka univerzita Katowice:

Prof. PhDr. Ewa Jarosz, PhD.,  - Ústav pedagogických vied, Oddelenie pedagogiky spolecznej

Prof. A. R. Winnicki, PhD.,    prof. Katowice, - RR časopisu Pedagogika spoleczna              

Prof. T. Pilch, PhD.,   prof. Warszawa – RR časopisu PS

Prof. W. Theiss, PhD., prof. Warszawa  - RR časopisu PS

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková PhD.
PhDr. Elena Diechová, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login