Doplňujúce pedagogické štúdium

Fakulta humanitných vied UNIZA (ďalej FHV UNIZA) poskytuje absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti (ďalej len "DPŠ") v súlade s § 43 odsek 1 písm. a) a b) zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o pedagogických zamestnancoch").

Podmienkou pre prijatie na DPŠ je absolvovanie vysokoškolského štúdia na druhom stupni v identickom alebo príbuznom študijnom odbore, pre ktoré FHV UNIZA poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium (alebo začiatok štúdia na 2. stupni).

DPŠ na FHV UNIZA je organizované ako štvorsemestrálne štúdium a poskytuje pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie predmetov:

 • ekonomické predmety
 • dopravné logistické a predmety zamerané na poštové technológie a služby
 • strojárske predmety
 • elektrotechnické predmety
 • informatické predmety
 • stavebné predmety
 • bezpečnostné predmety
 • knižničné a informačné predmety
 • ekologické, environmentálne a predmety zamerané na ochranu prírody
 • výchova k občianstvu
 • anglický jazyk

 

Prihlasovanie sa na DPŠ

Na štúdium sa uchádzači prihlasujú formou podania prihlášky a požadovaných príloh:

 • úradne overená fotokópia VŠ diplomu (u študentov potvrdenie o prijatí na 2. stupeň)
 • fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške
 • fotokópia dokladu o uhradení poplatku za prijímacie konanie

Termín prijímania prihlášok je spravidla do 30. 06.

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok je vo výške 30,00 € je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925  
variabilný symbol: 10835 - DPŠ

Prihlášku zaslať na adresu

Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu:

Fakulta humanitných vied UNIZA
Katedra pedagogických štúdií
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Konzultačné strediská

Žilina

Fakulta humanitných vied UNIZA  
Blok AC
Univerzitná 1
010 26 Žilina

Spišská Nová Ves 

Fakulta humanitných vied UNIZA  
Konzultačné stredisko: Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves

Kontakt

PhDr. Katarína Rothová
katarina.rothova@fhv.uniza.sk
+421 907 834 759

 

© 2020 | Katedra pedagogických štúdií | Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline | Login