• Vyplniť prihlášku na vysokoškolské štúdium – na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na stránkach Ministerstva Školstva na stiahnutie alebo v podobe elektronickej prihlášky cez Portál pre prijímacie skúšky Žilinskej univerzity.
  • Priložiť fotokópie výročných vysvedčení – len vtedy, ak nie je výpis známok potvrdený na prihláške strednou školou.
  • Priložiť životopis.
  • Priložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať do stanoveného termínu na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Aj v prípade elektronickej prihlášky, je potrebné ju vytlačiť, podpísať a aj s požadovanými prílohami zaslať na vyššie uvedenú adresu do stanovených termínov.