Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

MKD č. 2/2019

Editoriál

GRUPAČ, Marián: Cithara sanctorum ako inšpiračná platforma a fundamentálny determinant lyrickej tvorby vybraných slovenských básnikov 20. storočia

GRUPAČ, Marián: Barok ako kríza feudalizmu a zároveň bohatý zdroj duchovnej tvorby evanjelických autorov na území dnešného Slovenska

PITOŇÁKOVÁ, Slavka: Prezentácia Tranoscia v metamorfózach vývinu masovokomunikačných prostriedkov

PITOŇÁKOVÁ, Slavka: Možnosti prezentácie teologického kultúrneho dedičstva v evanjelických duchovných piesňach 17. – 20. storočia v kontexte dobových zmien

AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Vstup angloamerickej duchovnej evanjelickej piesne do Tranoscia

BENEŠOVÁ, Alena - BUKOVSKÝ, Vladimír: Knižná väzba Cithary sanctorum do roku 1900. Časť 1. Remeselné spracovanie väzby Tranoscia – kritériá popisu knižnej väzby

BENEŠOVÁ, Alena - BUKOVSKÝ, Vladimír: Knižná väzba Cithary sanctorum do roku 1900. Časť 2. Remeselné spracovanie väzby Tranoscia – chronologický prehľad spracovania knižných väzieb v 17. – 18. storočí

BENEŠOVÁ, Alena - BUKOVSKÝ, Vladimír: Knižná väzba Cithary sanctorum do roku 1900. Časť 3. Remeselné spracovanie väzby Tranoscia – chronologický prehľad spracovania knižných väzieb v 19. storočí

ŠTRBA, Kristián - AUGUSTÍNOVÁ, Eva: Katolícka piesňová tvorba na Slovensku v 17. a 18. storočí


> späť na titulnú stranu


Žiadny príspevok alebo jeho časť nesmie byť reprodukovaný bez súhlasu autora a bez oznámenia redakcii.