Učiteľstvo výchovy k občianstvu

Bakalársky stupeň
denná forma štúdia

Bakalárske vysokoškolské štúdium v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov má v prvom rade vytvoriť kvalitnú základňu pre magisterské štúdium zamerané na prípravu učiteľov výchovy k občianstvu.

Absolvent študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii výchova k občianstvu 1. stupňa sa môže uplatniť ako asistent učiteľa, t. j. môže vykonávať pomocné pedagogicko - výchovné činnosti v pedagogickom procese na ZŠ a SŠ, a to v súčinnosti s učiteľom v kvalifikácii 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Je pripravený pôsobiť ako pedagogický pracovník pre mimoškolskú záujmovú činnosť, samostatne ju organizovať a viesť. Zároveň nadobúda spôsobilosť vykonávať profesiu pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, ale aj školského administratívno-metodického pracovníka vzhľadom na svoju predmetovú špecializáciu.

Magisterský stupeň
denná forma štúdia

Cieľom magisterského vysokoškolského štúdia v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov je vytvorenie kvalitnej základne učiteľov výchovy k občianstvu.

Absolventi magisterského študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov získavajú kompetencie na pôsobenie na základných a stredných školách ako plne kvalifikovaní učitelia.

© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline