Sociálna pedagogika

Bakalársky stupeň
denná a externá forma štúdia

Študijný program sociálna pedagogika je založený na interdisciplinárnej aplikácii najnovších poznatkov pedagogických, psychologických, sociologických, právnych, politologických a iných sociálnych vied, ktorých zvládnutie je podporené ovládaním informačných a komunikačných technológií a komunikačnými zručnosťami študentov. Po obsahovej stránke je ťažisko pozornosti orientované na čo najlepšie zvládnutie výchovnej práce s dorastajúcou aj s dospelou populáciou v inštitúciách verejnej správy, v poradenských službách, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a pomoci, vo vzdelávacích inštitúciách, v organizáciách, ktoré rozvíjajú v rôznych formách zahraničnú spoluprácu a podobne.

Priebeh štúdia je koncipovaný tak, že umožňuje utváranie pevných vedomostí, zručností a spôsobilosti pre uplatnenie na trhu práce (slovenskom i európskom). Popri teoretickej časti vzdelávania je venovaná pozornosť aj rozvíjaniu schopností samostatnej práce s jednotlivcami aj s kolektivitami, získavaniu a prehlbovaniu komunikačných zručností v rôznych typoch sociálnych situácií, formovaniu manažérskych návykov na modelových i v praxi overovaných sociálnych pozíciách. Tvorivosť a samostatnosť preukazujú študenti formou spracovávania seminárnych a ročníkových prác, projektov praktickej činnosti a diplomovej práce. Kreovanie vlastného odborného zamerania je študentom umožnené na báze ponuky povinne výberových predmetov.

Dokáže adekvátne aplikovať efektívne stratégie prevencie a sociálno-pedagogickej intervencie pri riešení sociálne kolíznych situácií, výchovných problémov, sociálno-patologických javov. Vzhľadom na širokospektrálny charakter edukačných a sociálnych problémov je schopný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií, zvlášť s pracovníkmi pomáhajúcich profesií (psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pracovník, učiteľ...).

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu sociálna pedagogika je spôsobilý vykonávať profesiu sociálneho pedagóga v školských i mimoškolských zariadeniach, podieľať sa ako odborný pracovník na pedagogických výskumoch, pokračovať v magisterskom stupni študijného programu sociálna pedagogika a prehlbovať svoje profesijné kvality v rámci celoživotného vzdelávania.

Magisterský stupeň
denná a externá forma štúdia

Štúdium magisterského stupňa sociálnej pedagogiky je orientované na získanie dobrého prehľadu v historických a súčasných teóriách výchovnej starostlivosti, jeho absolventi dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy pedagogickej praxe, ovládajú poznatky a postupy vo výskume výchovnej starostlivosti, dokážu identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby sociálno-pedagogického poradenstva. Absolventi sú spôsobilí pre výkon pozície odborného zamestnanca /sociálneho pedagóga/ škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

Môže vykonávať preventívne činnosti, poskytuje poradenstvo a intervenciu so zameraním na deti a žiakov s rizikovým správaním, ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom, vykonáva sociálno-pedagogickú diagnostiku prostredia a vzťahov, osvetovú činnosť a ďalšie činnosti v sociálno-výchovnej oblasti.

© 2022 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline