headerphoto

Erasmus pre študentov

Fakultná stratégia výberu študentov na mobility

 • pridelenie grantov prioritne študentom, ktorí sa v minulosti nezúčastnili Erasmus mobility
 • veľmi dobré študijné výsledky (študijný priemer)
 • uspokojivé jazykové znalosti v prípade vycestovania do inej krajiny ako ČR (písomný test z AJ)
 • osobná motivácia študenta (motivačný list v jazyku, v ktorom bude študent študovať)
 • odporúčania a súhlas príslušných vedúcich katedier

Stratégia prideľovania grantov pre ak. rok 2016/2017

Program Erasmus+ je určený aj pre mobilitu denných študentov, to znamená pre štúdium a stáže v zahraničí pri nasledujúcich podmienkach:

Mobilita študentov - štúdium

 • Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov
 • Trvanie: minimálne 3 a maximálne 12 mesiacov
 • Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
 • Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

Mobilita študentov – stáž

 • Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
 • Trvanie: 3 až 12 mesiacov
 • Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
 • Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
 • Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny
 • Štáty, v ktorých sa pracovná stáž môže realizovať:
  • členské štáty Európskej únie (okrem Slovenskej republiky)
  • štáty EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko)
  • kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)

Zápis z výberu študentov FHV ŽU na Erasmus študentskú mobilitu v akad. roku 2013/2014

Zápis z výberu študentov FHV ŽU na Erasmus študentskú mobilitu v akad. roku 2012/2013

Zápis z výberu študentov FHV ŽU na Erasmus študentskú mobilitu v akad. roku 2011/2012

Zápis z výberu študentov FHV ŽU na Erasmus študentskú mobilitu v akad. roku 2010/2011

Zoznam nominovaných študentov FHV a prijatých zahraničných študentov v ak. roku 2011/2012
v rámci programu Erasmus LLP

Informácie pre študentov UNIZA na stránke OMVM

Nová stránka EK Erasmus+ pre študentov