headerphoto

Erasmus pre pracovníkov

Interné pravidlá pre organizáciu učiteľskej mobility alebo školenia pre pracovníkov v rámci programu Erasmus+

Program Erasmus+ je určený pre mobilitu učiteľov a pracovníkov vysokých škôl pri nasledujúcich podmienkach:

Mobilita učiteľov vysokých škôl:
  • Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole
  • Trvanie: min. 2 dni/bez dní na cestu (8 odučených hodín). Do ČR na max. 3 dni (v tom maximálne 3 noci), do ostatných krajín na 4 dni (v tom maximálne 4 noci)
  • Vopred dohodnutý program výučby potvrdený pedagógom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
  • Prioritou sú také učiteľské mobility, ktoré vedú okrem výučby k príprave nových učebných materiálov a k širšej spolupráci medzi katedrami a fakultami.
Mobilita pracovníkov vysokých škôl:
  • Školenia poskytnuté hostiteľskou vysokou školou
  • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
  • Trvanie: do ČR na 3 dni (v tom maximálne 3 noci), do ostatných krajín na 4 dni (v tom maximálne 4 noci)
  • Vopred dohodnutý pracovný plán potvrdený administratívnym pracovníkom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou

Postup pri vybavovaní učiteľskej mobility

Učiteľ si vyberie zahraničnú univerzitu podľa študijného programu TU.

Vyplní si Program výučby (v prípade, že ide do ČR, vyplní Program výučby v SJ, v prípade, že sa jedná o ostatné krajiny, vyplní Program výučby v angličtine). Učiteľ musí na prijímajúcej VŠ odučiť minimálne 8 hodín (napríklad aj počas jedného dňa).

Vyplnený program výučby zašle učiteľ emailom na zahraničnú univerzitu a dohodne si podmienky učiteľskej mobility. Požiada o spätné zaslanie potvrdeného programu výučby. Po získaní potvrdeného Programu výučby ho učiteľ spolu s vyplnenou prihláškou doručí do stanoveného termínu na OZV FHV.

Všetky potrebné informácie tykajúce sa dokumentov pred vycestovaním a po návrate z pobytu nájdete TU.

Mobilita pre administratívnych pracovníkov

Zamestnanec si vyberie zahraničnú univerzitu, kde bude absolvovať školenie. OZV FHV nominuje za FHV 2 pracovníkov za akademický rok, ktorí školenie na zahraničnej univerzite absolvujú. Vyplnený program mobility- školenia zašle zamestnanec emailom na zahraničnú univerzitu a dohodne si podmienky a termín školenia. Požiada o spätné zaslanie potvrdeného programu školenia. Po jeho získaní ho zamestnanec spolu s vyplnenou prihláškou doručí do stanoveného termínu na OZV FHV.

Všetky potrebné informácie tykajúce sa dokumentov pred vycestovaním a po návrate zo školenia nájdete TU.

Zoznamy