headerphoto

Organizácia štúdia

Dňa 20.12.2010 došlo k premenovaniu Fakulty prírodných vied na Fakultu humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2010-15787/46239:4-071 o registrácii dodatku č. 8 k Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline (schváleného Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline dňa 20.09.2010), ktoré nadobudlo platnosť dňom registrácie a účinnosť dňom doručenia rozhodnutia o registrácii MŠVVaŠ SR.

Všetky smernice vydané na FPV ostávajú v platnosti až do ich ďalšej novelizácie.

Akademický rok

Študijní poradcovia

Študenti so špecifickými potrebami

  • Kontaktná osoba: PhDr. et Mgr. Eva Škorvagová, PhD.
    (kancelária: AC 211, tel.: 041/513 6379, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Záverečné práce

Vnútorné poriadky

Poplatky a školné

Tlačivá

Štipendiá