headerphoto

Doplňujúce pedagogické štúdium

Aktuálne informácie

Opravný, resp. náhradný termín záverečných skúšok Doplňujúceho pedagogického štúdia
na FHV UNIZA je 7. september 2017 o 10.00 hod., v miestnosti AD 312 (zasadačka dekanky). Záverečné práce je potrebné odovzdať do 10. augusta 2017 PhDr. Jane Kupkovej /št.oddelenie FHV UNIZA/, resp. PhDr. Kataríne Rothovej /konzultačné stredisko FHV UNIZA v Spišskej Novej Vsi/.

Informácie o štúdiu

Fakulta humanitných vied UNIZA (ďalej FHV UNIZA) poskytuje absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (ďalej len "DPŠ") v súlade s § 8b ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len "zákon o pedagogických zamestnancoch").

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi, ktorí ukončili študijný program v neučiteľských študijných odboroch.

Doplňujúce pedagogické štúdiu na FHV UNIZA je organizované ako štvorsemestrálne štúdium a na základe platných akreditovaných študijných programoch, ktoré na UNIZA prebiehajú, poskytuje pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie predmetov:

 • ekonomické predmety
 • dopravné logistické a predmety zamerané na poštové technológie a služby
 • strojárske predmety
 • elektrotechnické predmety
 • informatické predmety
 • stavebné predmety
 • bezpečnostné predmety
 • anglický jazyk a literatúra
 • matematika
 • hudobná výchova
 • náboženská výchova
 • výchova k občianstvu

Podmienkou pre prijatie na doplňujúce pedagogické štúdium je absolvovanie vysokoškolského štúdia na druhom stupni v identickom alebo príbuznom študijnom odbore, pre ktoré FHV UNIZA poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium a ktorý presne vymedzí oblasť štúdia.

Konzultačné strediská

Žilina
PhDr. Jana Kupková
Fakulta humanitných vied UNIZA
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Tel.: 041/513 6108
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spišská Nová Ves
PhDr. Katarína Rothová
Fakulta humanitných vied UNIZA
Konzultačné stredisko Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0907 834 759
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liptovský Mikuláš
PhDr. Jana Kupková
Fakulta humanitných vied UNIZA
Konzultačné stredisko Liptovský Mikuláš
kpt. Nálepku 1390
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 0918 894 452, 041/513 6108 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.