headerphoto

Vedecká rada

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty humanitných vied

Členovia Vedeckej rady

Členov Vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Jej zloženie a spôsob rokovania je uvedený v prílohe štatútu fakulty.

Predsedom Vedeckej rady je dekan. Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú a umeleckú činnosť.

Interní členovia Vedeckej rady

 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
 • dekanka FHV a predsedníčka VR FHV
 • PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
 • prodekan pre vzdelávanie
 • PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
 • prodekan pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou
 • Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
 • prodekan pre vedu, výskum a umenie
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
 • prodekanka pre akreditáciu a rozvoj
 • prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
 • KFR
 • doc. RNDr. Mgr. Adrian Kacian, M.A., PhD.
 • KFR
 • doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.
 • KFR
 • doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
 • KHU
 • doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.
 • KMKD
 • prof. RNDr. Peter Bury, CSc.
 • EF - Katedra fyziky
 • doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
 • KMKD
 • doc. RNDr. Peter Emanovský, Ph.D.
 • KPŠ
 • prof. PhDr. Helena Grecmanová, PhD.
 • KPŠ
 • prof. RNDr.  Marián Janiga, CSc.
 • VÚVB ŽU
 • prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
 • FPEDaS
 • prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
 • KMKD
 • doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
 • KMKD
 • doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
 • KAJ
 • doc. Mgr. Krsysztof Polok, PhD.
 • KAJ
 • doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
 • KPŠ

Externí členovia Vedeckej rady

 • prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.
 • FF UMB Banská Bystrica
 • doc. Dr. Bohumír Hulan, CSc.
 • KPŠ
 • Ing. Igor Choma
 • primátor mesta Žilina
 • doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD.
 • FHaPV Prešovská univerzita v Prešove
 • prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
 • PF UMB Banská Bystrica
 • prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
 • dôchodca
 • prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc.
 • KPŠ
 • doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.
 • KHU
 • prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
 • dôchodca