headerphoto

Konferencia Fyzika, technika, etika

Dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú, vedeckú konferenciu v rámci série

FYZIKA, TECHNIKA, ETIKA

s názvom: Etické aspekty vývoja a aplikácie nových technológií
v kontexte globalizačných procesov
,

ktorú v spolupráci s partnermi organizujú Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a Filozofická Fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Konferencia sa uskutoční 8. - 9. septembra 2016 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline na adrese Univerzitná 1, 010 26 Žilina.

Záštitu nad konferenciou prevzali:

  • rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
  • rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
  • predseda Slovenskej akadémie vied v Bratislave, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Reakcie na konferenciu:

Dôležité odkazy:

Miesto konania konferencie:

Nová menza UNIZA, Ulica Vysokoškolákov 3119/22, Žilina
GPS súradnice: 49.209106, 18.754320

Present-day Perspectives of English Linguistics and Applied Linguistics

September, 17 2013 (Department of English Language and Literature, Faculty of Humanities, University of Zilina)

This scientific conference will provide an opportunity to debate perspectives of research and science related to the area as well as a forum for sharing ideas and presentations of research outcomes concerned with English Linguistics and Applied Linguistics in the 21st century.

Selected and reviewed papers will be published in Journal of Interdisciplinary Philology, which is published by the Faculty of Humanities, University of Zilina.

Súmrak médií

Vážení priatelia,

srdečne Vás pozývame na druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Súmrak médií, ktorá sa koná pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Jána Gbúra, CSc., dekanky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity doc. PaedDr. Vlasty Cabanovej, PhD., a primátora mesta Košice MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH, v dňoch 23. a 24. októbra 2013 v priestoroch Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach.

Konferencia Súmrak médií je medzinárodnou vedeckou konferenciou výmenného charakteru, recipročne prebiehajúcou striedavo na jednej z dvoch zainteresovaných partnerských fakúlt. Tentoraz bude hostiteľskou stranou Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pričom zameranie jednej z dvoch rokovacích sekcií – Médiá a umenie – bude previazané s programom projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Druhá, interdisciplinárne zameraná sekcia – Médiá a informačná spoločnosť – sa bude snažiť hľadať odpovede na fundamentálne i aktuálne otázky týkajúce sa pragmatickej a sémantickej kondície súčasných médií.

Archív prvého ročníka