headerphoto

Aktuálne informácie

Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA
Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium.


Všetkých záujemcov o zahraničný študijný pobyt alebo praktickú stáž v akad. roku 2017/2018 pozývame na Informačný seminár o Erasmus+ pobytoch, ktorý sa uskutoční 22. februára 2017
o 13:30 hod. v zasadačke FHV UNIZA


Oznam o povinnej kontrole štúdia pre študentov 1. ročníka dennej formy štúdia


Vyjadrenie dekanky FHV UNIZA a predsedu AS FHV UNIZA k súčasnému dianiu na fakulte


Milí študenti, ak máte záujem o kultúrne vyžitie sa na našej univerzite formou zborového spevu, páči sa Vám viachlasný "a cappella" prejav a nechýbajú Vám patričné predpoklady pre túto záujmovú činnosť, neváhajte kontaktovať členov miešaného speváckeho zboru OMNIA :-)
Viac informácií...


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti doplňujúceho pedagogického štúdia na FHV UNIZA v akad. roku 2017/2018

Harmonogram akademického roka 2016/2017