headerphoto

Aktuálne informácie

Program zasadnutia Akademického senátu FHV UNIZA, ktoré sa uskutoční 26. februára 2018


Výročná konferencia Českej pedagogickej společnosti realizovanej na Slezskej univerzite v Opave


Oznam o povinnej kontrole štúdia pre študentov 1. roku dennej formy štúdia


Katedra anglického jazyka FHV UNIZA organizuje pre deti počas jarných prázdnin UNIZAclub


Katedra hudby FHV UNIZA organizuje kurz výroby hranových drevených ľudových píšťal (fujary, píšťaly)


Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA
Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium.


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2018/2019
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2018/2019
Možnosti doplňujúceho pedagogického štúdia na FHV UNIZA
Information on possibilities for studies

Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Harmonogram akademického roka 2017/2018
Harmonogram podujatí na akademický rok 2017/2018