headerphoto

Aktuálne informácie

Oznam o druhom kole prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019


Oznam o prijímacom konaní na magisterské štúdium Sociálna pedagogika


Rozpis promócií absolventov FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018


Katedra anglického jazyka a literatúry FHV UNIZA organizuje počas letných prázdnin 6. ročník UNIZAclubu - anglického klubu pre deti mladšieho školského veku


Možnosť štúdia v anglickom jazyku: Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia - denná aj externá forma


Pozvánka na kurz základov latinského jazyka vysvetľovaný po anglicky (25.-29. júna 2018)


Vyhlásenie vedenia FHV UNIZA a vedenia KMKD FHV UNIZA


Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA
Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium.


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2018/2019
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2018/2019
Možnosti doplňujúceho pedagogického štúdia na FHV UNIZA
Information on possibilities for studies

Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Harmonogram akademického roka 2018/2019
Harmonogram akademického roka 2017/2018
Harmonogram podujatí na akademický rok 2017/2018