headerphoto

Aktuálne informácie

Oznam pre uchádzačov o štúdium na UNIZA
Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium.


Informácie o možnostiach štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti rozširujúceho štúdia na FHV UNIZA v akademickom roku 2017/2018
Možnosti doplňujúceho pedagogického štúdia na FHV UNIZA v akad. roku 2017/2018

Dňa 28. marca 2017 pri príležitosti Dňa učiteľov boli za všetky roky svojej práce a za úsilie, ktoré vynaložili pre študentov FHV UNIZA ocenené zlatou plaketou Jána Amosa Komenského pani prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. a pani PaedDr. Danica Gondová, PhD. Obom dámam ďakujeme za všetko čo nás naučili, za trpezlivosť, a samozrejme im gratulujeme!


Milí študenti, ak máte záujem o kultúrne vyžitie sa na našej univerzite formou zborového spevu, páči sa Vám viachlasný "a cappella" prejav a nechýbajú Vám patričné predpoklady pre túto záujmovú činnosť, neváhajte kontaktovať členov miešaného speváckeho zboru OMNIA :-)
Viac informácií...


Nové názvy učební (dôležitá informácia k rozvrhom)


Harmonogram akademického roka 2016/2017